Lijst Burgemeester

Menu

programma

Wij zorgen voor morgen!

 

1. Een nieuwe huisstijl met open communicatie en brede participatie

 • Voor de opmaak van het meerjarenplan 2014 – 2019 werd voorafgaandelijk een brede consultatieronde (luisteravonden) georganiseerd.
 • Vanaf het begin is de burgemeester daadwerkelijk een luisterend oor geweest en ontvangt dagelijks op afspraak.
 • De meldingen (vroegere meldingskaarten) werden vlotter behandeld en voor het overgrote deel met gunstig gevolg.  De verwerking van de meldingen moet nog beter kunnen.
 • De belangrijke projecten gingen gepaard met info- en participatieavonden (oprichting van de nieuwe school “De Groene Kouter”, nieuw zwembad, nieuwe school in Heestert, herinrichten van het gemeentepark, Leanderhof, omleidingsweg in Moen, enz.).
 • Het gemeentelijk infoblad kreeg een facelift zowel naar inhoud als naar lay-out.
 • De huisstijl werd vernieuwd en zorgt voor meer uitstraling.

In de toekomst moet de open communicatie met de bevolking en de pers voortgezet worden.

 • O.a. moet er tijdens de legislatuur effectief gepeild worden naar de tevredenheidsgraad van de inwoners door tussentijdse en rechtstreekse bezoeken van het schepencollege aan de bevolking.
 • Er moet ook gezorgd worden voor de publicatie van de beslissingen van het schepencollege op de gemeentelijke website.
 • In geval van info- of participatiemomenten moet de doelgroep persoonlijk uitgenodigd worden.​

Onze inwoners genieten, mede dankzij de centralisatie in het gemeentepunt, van een goede en snelle dienstverlening gesteund op kwaliteit en vriendelijkheid. Dit moet verder geoptimaliseerd worden, o.a. door nog meer in te zetten op de digitale weg.

 

2. Het behoud van een gezonde financiële toestand

Tijdens de huidige legislatuur werd door een strak financieel beleid en een zuinige exploitatie de schuldenlast sterk verminderd, meer bepaald van ongeveer € 42.000.000,00 naar ongeveer € 24.300.000,00 zonder de basisbelastingen zoals de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing te verhogen, terwijl er niettemin verder in de toekomst geïnvesteerd werd.

Dergelijk gezond financieel beleid moet zeker voortgezet worden: De schuldenlast moet beheersbaar blijven, zonder afbreuk te doen aan de nodige of aangekondigde investeringen en zonder belastingverhoging.

 

3. Aantrekkelijke en leefbare deelgemeenten

In de voorbije zes jaar werd actief ingezet op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de deelgemeenten.

 • Vooreerst werd een schepen aangesteld, bevoegd voor de herwaardering van de deelgemeenten. Er werd gezorgd voor bijzondere toelagen voor starters en voor gevelrenovatie in de handelskernen.
 • De dorpsraden werden opgericht voor meer inspraak en betrokkenheid van de inwoners.
 • In Otegem werd het initiatief genomen voor de aanleg van een speelbos, terwijl in Heestert voorzien wordt in een nieuwe school, alsook in de herinrichting van het oud gemeentehuis.

De dorpsraden moeten in de toekomst verder geoptimaliseerd worden als spontane en onafhankelijke spreekbuis voor de verschillende deelgemeenten.  Zij moeten kunnen beschikken over een eigen (beperkt) budget. Ook Zwevegem als deelgemeente moet zijn dorpsraad hebben.

De dorpspleinen moeten heringericht worden op basis van een masterplan opgesteld in overleg met de dorpsraden en met de nadruk op groene ontmoetingsplaatsen.  Voorrang wordt gegeven aan het dorpsplein in Moen en Otegem, alwaar ook de mogelijkheid van een cultuurcafé moet onderzocht worden (cultuur en culinair bistro).

 

4. Bruisend verenigingsleven

Het verenigingsleven zorgt voor sport, cultuur en ontspanning in eigen omgeving en het versterkt het sociaal weefsel van de gemeente.

Daar het verenigingsleven hoofdzakelijk, zelfs uitsluitend, gesteund is op de inzet van vrijwilligers moet de ondersteuning ervan zowel logistiek als financieel nog groter worden.

 

 

 

5. Een sterke lokale economie

De reconversie in de post-Bekaert-periode is geslaagd.

Talrijke KMO’s hebben zich kunnen vestigen of zullen zich binnenkort kunnen vestigen op de nieuw aangelegde bedrijventerreinen zoals de Blokken, de Esser, de Pluim, de Verzetslaan en binnenkort ook in de Deerlijkstraat.

Er moet ingezet worden op inbreiding en reconversie van bestaande gebouwen zoals op Transfo.

Tevens moet er de nadruk gelegd worden op de uitstraling van de handelskernen van Zwevegem en vooral van zijn deelgemeenten.

 

6. Openbare wegen en gemeentelijk patrimonium

We zorgen verder voor een optimaal onderhoud van ons wegennetwerk (trage wegen inbegrepen) met nadruk op snelle interventies voor klein onderhoud.

Staan op de prioriteitenlijst (buitengewoon onderhoud):

 • Herinrichting van de Kortrijkstraat met bijzondere aandacht voor het fietsverkeer
 • Heraanleg van de Zwevegemstraat en van de Scheldestraat met inbegrip van een veilig fietspad
 • De aanleg van de ontsluitingsweg voor Moen-Centrum (met voorkeur voor het O-tracé)
 • De aanleg van een verbindsweg tussen de Ellestraat en de Avelgemstraat

 

7. Beheersbaar groen

Er moet meer aandacht besteed worden aan het regelmatig onderhoud van bomen en struiken op openbaar domein en in woonwijken.

Het openbaar groen moet beheersbaar blijven en zo veel mogelijk onderhoudsarm opgevat worden (inperken van openbaar groen compenseren door ondersteunende maatregelen voor privaat groen).

We zorgen voor de uitvoering van de 2de fase van de herinrichting van het gemeentepark en voor de aanleg van een groene begraafplaats op het Lettenhofpark.

In de landelijke gebieden moet de open ruimte gevrijwaard worden.

 

8. Veiligheid en mobiliteit

 • De permanentie van de lokale politie in het gemeentepunt moet behouden worden, ook al wordt de administratieve verwerking zo sterk mogelijk gedigitaliseerd.
 • De wijkagenten moeten zichtbaarder aanwezig zijn in het straatbeeld. Meer blauw op straat.
 • Er moet gestreefd worden naar een interventiepost op het grondgebied van Zwevegem voor het zuidelijk deel van de politiezone.
 • Doorgedreven snelheidscontroles gespreid over het ganse grondgebied.
 • Het zwaar verkeer moet verbannen worden uit het centrum van Zwevegem, o.a. door de aanleg van een snelle en rechtstreekse verbinding tussen de Ellestraat en de Avelgemstraat, alsook door een effectief optreden van de politie tegen overtredingen op de tonnagebeperking.
 • Sterk inzetten op de veiligheid van de fietser met o.a. de aanleg van een afgescheiden fietspad in de Kortrijkstraat en in de Vierkeerstraat, alsook met de hernieuwing van het fietspad in de Zwevegemstraat en de inrichting van de Otegemstraat als fietsstraat.
 • Snelle realisatie van de missing link tussen de Otegemstraat en de Deerlijkstraat.

 

9. Sport en cultuur

 • Consolideren van het aanbod met tijdig en regelmatig onderhoud van de infrastructuur.
 • Op termijn zorgen voor een polyvalente evenementenzaal door de gedeeltelijke herbestemming van de Sint-Amanduskerk (Zwevegem centrum) in overleg met het centraal kerkbestuur.  De al dan niet gedeeltelijke herbestemming van andere kerken moet eveneens bespreekbaar zijn i.f.v. de plaatselijke socio-culturele noden en op basis van een globale toekomstvisie van Zwevegem.
 • Nieuwbouw realiseren voor de centralisatie en de uitbreiding van D.K.O. op de site “De Brug” met gelijktijdig de inrichting van een nieuwe thuis voor de petanqueclubs.

 

10. Inzetten op duurzaamheid

 • De openbare verlichting moet op korte termijn volledig overschakelen op LED-verlichting en ’s nachts gedimd worden
 • Systematische vervanging van het gemeentelijk wagenpark door CNG of elektrische voertuigen
 • Oprichting van een energieloket voor individuele begeleiding van de inwoners bij de keuze voor duurzame energie
 • Aanstellen van een deeltijdse duurzaamheidsambtenaar o.a. gelast met energiescans
 • Ondersteuning van burgerparticipatie voor de financiering van alternatieve energiebronnen
 • Gemeentelijke initiatieven voor de bevordering en de plaatsing van zonnepanelen
 • Zorgen voor voldoende oplaadpunten zowel voor fietsers als voor automobilisten.
 • Wij willen ook de deelmobiliteit in Zwevegem promoten/ondersteunen.

11. Toerisme en recreatie

Het plattelands/landelijk toerisme moet verder gepromoot en uitgebouwd worden.  Het gemeentebestuur heeft hierbij een rol als informatie- en publiciteitskanaal o.a. door de opmaak van een citymarketingplan op maat van onze landelijke gemeente (realisaties vermelden).  Ook Transfo moet als toeristische trekpleister in de verf gezet worden.

 

12. Ouderenbeleid

Een actief ouderenbeleid moet rekening houden met alle senioren en niet alleen met ouderen die in een probleemsituatie verkeren of in een serviceflat of woonzorgcentrum verblijven.

Het gemeentebestuur moet nog actiever kunnen optreden om de senioren zo lang mogelijk en zo aangenaam mogelijk in hun eigen thuissituatie te behouden (mantelzorg stimuleren).

Dit kan door :

 • Verhoging van de zorgtoelage,
 • Uitbreiding van dagverblijfmogelijkheden en van het zorgnetwerk,
 • Logistieke ondersteuning bieden voor de inrichting van ontspanning- en ontmoetingsmomenten,
 • Initiatieven nemen of stimuleren tegen vereenzaming (vb. buurtwerkers).

 

13. Jeugdbeleid en onderwijs

 • Het socio-cultureel aanbod voor jongeren zowel administratief als logistiek ondersteunen.
 • Beter onderhoud en regelmatige vernieuwing van de speelpleintjes
 • Nieuwe groene ontmoetingsruimte voorzien in elke verkaveling (alsook in bestaande wijken).
 • De jeugd systematisch betrekken in alle adviesraden om hen zodoende vertrouwd te maken met alle beleidsdomeinen.
 • Structureel en regelmatig overleg tussen schepencollege en jeugdraad. 
 • Blijven zorg dragen voor een kwalitatief gemeentelijk onderwijs en zorgen voor een goede infrastructurele omgeving.

 

14. Transfo leeft!

In het verleden was Transfo praktisch uitsluitend een dure restauratiesite.

Vanaf 2013 werden bepaalde restauratiedossiers uitgesteld en kreeg Transfo een bestemming als brede ontmoetingsplaats voor allerhande activiteiten, gaande van tentoonstellingen, conferenties, seminaries, festivals, huwelijksfeesten, avontuurlijk sporten, enz. Een speelplein en een zomerbar zorgen voor bijkomende ontspanningsmogelijkheden voor het ganse gezin.

 • Transfo moet in de toekomst uitgroeien tot dé ontmoetingsplaats voor alle Zwevegemnaren en ook voor de ganse regio, met inbegrip van vaste horeca. 

 

 • Transfo eveneens uitbouwen als niche voor alternatieve energieontwikkeling, met inbegrip van energie/educatie, energielab, zonneparking en slim energienetwerk.
 • Op termijn moet van de Transfo site een zero-impact-site gemaakt worden, waar de energiekringloop gesloten wordt.

 

15. Landbouw

 • Blijven werken aan een passend evenwicht tussen landbouw en natuur
 • Behoud van gemeentelijke premie voor groenbedekking.
 • Vrijwaring van de open ruimte.
 • Tijdig onderhoud van beken, grachten en grasbermen.

 

16. Natuur en Milieu

 

 • De natuur moet toegankelijk zijn voor iedereen o.a. door regelmatig onderhoud van de bestaande voetwegen.
 • Promoten van de biodiversiteit.

 

 • Voor investeringen en uitgaven, nadenken en beslissen, mede in functie van de duurzaamheid en de CO2 uitstoot.
 • Nog meer inzetten tegen zwerfvuil o.a. door verhoging van de GAS-boeten, plaatsen van camera’s, bijkomende vuilbakken, stimuleren van de mooimakers en vrijwilligers, enz.
 • De strijd tegen het zwerfvuil is een noodzakelijke prioriteit.
 • Aanleggen en promotie van speelbos in Otegem, stimuleren van bosaanplant.